สินค้าอาเซียน AEC
ReadyPlanet.com
bulletประวัติโมเดลอาหาร
bulletทำไมต้อง Mike foodmodel
dot
ประเภทโมเดลอาหาร ( food model item)
dot
bulletเช็ค ราคาโมเดลต่างๆ
bulletโมเดลอาหารไทย
bulletโมเดลกับข้าว
bulletโมเดลอาหารทะเล
ไก่ปลอม,เป็ดปลอม,หมูแดงปลอม
bulletโมเดลอาหารฝรั่ง
bulletโมเดลก๋วยเตี๋ยว
bulletโมเดลอาหารจีน,โมเดลติ่มซำ
bulletโมเดลอาหารญี่ปุ่น
bulletโมเดลอาหารเกาหลี
bulletโมเดลซูชิหรือซูชิปลอม
bulletโมเดลอาหารจานเดียว
bulletโมเดลอาหารอินเดีย
bulletโมเดลขนมไทย
bulletเป็ดย่างปลอม,เป็พะโล้ปลอม
bulletไก่ปลอม-หมูแดงปลอม
bulletโมเดลค็อกเทล
bulletโมเดลอาหารอีสาน
bulletโมเดลติ่มซำ
bulletโมเดลขนมเปี๊ยะ
dot
โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่
dot
bulletโมเดลอาหารหลัก 5 หมู่+อาหารเด็ก+อาหารผู้ป่วย+แบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยน
สินค้าอาเซียน ASEAN
bulletอาหารอาเซี่ยน 10 ประเทศ
อาหารแลกเปลี่ยน
bulletโมเดลผักปลอม+ผลไม้ปลอม
bulletโมเดลลูกชิ้น,ลูกชิ้นปลอม
bulletโมเดลเครปญี่ปุ่น,วาฟเฟิล
bulletโมเดลน้ำแข็งปลอม
bulletโมเดลเครื่องดื่ม,โมเดลไอศครีม
bulletโมเดลสุกี้
bulletโมเดลขนมปัง
bulletโมเดลไอศครีม
bulletโมเดล-ขนมเค้ก
bulletโมเดลของสด
bulletรับทำตู้โมเดล
bulletโมเดลผัก หรือ ผักปลอม
bulletโมเดลฟัน,ฟันปลอม
bulletอาหารกล่อง
bulletโมเดล-แบบอื่นๆ
bulletโมเดลอาหารแบบพิเศษ
bulletโมเดลหุ่นจำลอง-สื่อการเรียน
bulletโมเดล-หุ่นปูนพลาสเตอร์
bulletโมเดล-ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
bulletงานปั้นตุ๊กตา
bulletราคาโมเดล แบบสำเร็จรูป
bulletหุ่นไฟเบอร์กลาส หรือ หุ่นมาสคอต
bulletรับแกะหุ่นโฟม
bulletแบบมาสคอต การ์ตูน ฟรี
bulletรับทำ3D
bulletรับทำprototype ด้วยเครื่องปริ้น3มิติ
bulletโมเดลอวัยวะ
bulletอาหารปลอม
bulletอาหารและแคลอรี่
bulletน้ำอาเชี่ยน
bulletโบว์ชัว โมเดลอาหาร , อาหารแลกเปลี่ยน
bulletThaifood Souvenir
bulletรับทำตุ๊กตาหน้าเหมือน
bulletคำถามที่พบบ่อย ( เกี่ยวกับโมเดลอาหารและหุ่นไฟเบอร์กลาส)
bulletใบส่งสินค้า
bulletหมูแดงปลอม-หมูกรอบปลอม
สินค้าอาเซียน AEC

 สินค้าอาเซียน  ความเป็นมาของอาเซียน

              สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration)  หรือ  ปฏิญญาอาเซียน  (ASEAN  Declaration)  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2510  โดยมีประเทศสมาชิก  5  ประเทศ  ประกอบด้วย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และไทย
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม  ได้แก่  บรูไนดารุส-ซาลาม   เวียดนาม   ลาว   เมียนมาร์  และกัมพูชา  ตามลำดับ   จึงทำให้ปัจจุบันอาเซียน   มีสมาชิก  10  ประเทศ

“อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี 2558 
              ปัจจุบัน  บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม   รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก      ทำให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ    อาทิ    โรคระบาด    การก่อการร้าย   ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัติ  อีกทั้ง  ยังมีความจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  และในเวทีระหว่างประเทศ  ผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า  อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง  และมั่นคงยิ่งขึ้น  จึงได้ประกาศ  “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน  ฉบับที่ 2”  (Declaration  of  ASEAN  Concord  II)  ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย  3  เสาหลัก ได้แก่  
              -  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
              -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดย 
              -   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา
              ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็นภายในปี 2558

ประชาคมอาเซียน คือ 
              ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย  ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก  ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดังนั้นประเทศไทยได้ตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กล่าว  ทางกระทรวงศึกษาจึงให้โรงเรียนต่างๆให้ความรู้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ทาง Mike Model จริงได้คิดผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปสอนให้แก่นักเรียนได้  โดย มีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหารอาเซียนชุดเล็ก , อาหารอาเซียนชุดใหญ่(เท่าจริง) , ตุ๊กตาคนอาเซียน 10 ประเทศ ชุดเล็ก 8 นิ้ว ( ขนาดตั้งโต๊ะ )  , ตุ๊กตาอาเซียนขนาด 18 นิ้ว ขนาดใหญ่ สำหรับตั้งที่สนาม , ตุ๊กตาสัตว์ประจำชาติอาเซียน 

 

และทางเรายังรับสั่งทำสินค้าอาเซียนขนาดใหญ่ๆ อย่างคน หรือ สัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ตกแต่งโรงเรียนต่างๆ

 

 

 

ตุ๊กตาอาเซียนขนาด 8 นิ้ว เหมาะสำหรับห้องสมุดอาเซียน